Verslo paslaugo valdymas

„Comarch xl“ programa yra ta pati iðplëstinë ERP klasës sistema, kuri palaiko ir valdo ðiuolaikiðkà ámonës valdymo procesà. & Nbsp; ERP programinë áranga ádiegta ávairaus dydþio ámonëse, pradedant nuo maþiausio ir maþesnio masto iki dideliø ámoniø, turinèiø reikðmingø filialø pasaulyje.

Pagrindiniai ðios srities programinës árangos privalumai yra þinomi bûsimose verslo valdymo srityse:- apskaitos ir apskaitos paslaugos, \ t- ekonomika ir gyvulininkystë, \ t- psichologinis ir uþsienio dokumentø judëjimas, \ t- vidaus procesø analizë,- informacijos pardavimas ir valdymas su galutiniu klientu,- ámonës þmogiðkøjø iðtekliø valdymas.

Comarch xl programa pasiþymi labai plaèiais duomenimis ir yra modulinë struktûra.Að suteikiu tokià puikià galimybæ sukurti sprendimà, pritaikytà prie faktiniø ámonës poreikiø.Moduliø serija surenkama pagal dydþius, kurie logiðkai sujungia funkcines funkcijas, kurios veikia kartu.Komorø sistema yra pritaikyta kiekvienos ámonës poreikiams. & Nbsp; Uþsakymà atlieka iðsami visø procesø ir verslo poreikiø analizë. & Nbsp; Dël ðios prieþasties metodas ásigys maksimalø ámonës efektyvumà.Be standartinës licencijos versijos, „comarch“ taip pat siûlo „SaaS“ standartà, t. Y. Programinæ árangà kaip paslaugà. Visa paslauga veikia kaip debesø kompiuterijos dalis. Galima naudotis per nuotoliná interneto ryðá per interneto narðyklæ.Ði paskirstymo sistema sumaþina produkto ágyvendinimo iðlaidas galutiniam vartotojui. Jam nereikia investuoti á gamybos serverius ir pasamdyti specialistus programinei árangai valdyti ir priþiûrëti.Technologinëms ámonëms programa teikia specialius modulius. Jie perka gamybos procesams apibrëþti.Á duomenø bazæ galima átraukti naudojamø þaliavø techninius parametrus ir pakaitalus. Esant naujoms technologinëms versijoms, galite koreguoti ámonës pasiûlymà prie iðorës gavëjo.Ðiuo metu „comarch xl“ programa naudojama daugiau nei 5000 ámoniø visoje Lenkijoje. Didþiausi programinës árangos remiami sektoriai, be kita ko, apima statybà, chemijà, transportà, internetà ir automatizavimà.Didþiausi vartotojai yra:- Prekybininkas- VOX pastatø sandëliai