Verslo pletros fondas

Kartu su gyvenimo lygio geleþinkeliu, didþioji skuba daþnai bûna ta, kad netinkamai suplanuoti pagrindiniai pirkiniai yra organizuojami vietinëse parduotuvëse ar nuolaidø parduotuvëse, o kartà per savaitæ arba kartà per dvi savaites einame á puikias parduotuves, kuriose galime tiesiog paþinti viskà. Nuo maisto (duona, pieno produktai, mësa, ðaldyti maisto produktai, sausieji produktai, skardinës, kosmetika (mums, vaikams, higienos produktai ir higiena, gërimai (vanduo, sultys, soda, alkoholis ar saldainiai.

Þinoma, èia taip pat galime ásigyti „ðvieþiø“ darþoviø, produktø ir mësos. Ar tai tikrai ðvieþia? Mes niekada negarantuojame ðios garantijos, kai paimame kûnà parduotuvëje. Puoðtas, tepamas ávairiais preparatais, mësos glitimas ir beveik þavina mus, skatindamas rinkodarà. O jei rinka suteikia iðskirtinai gerà kainà, mësa teka ið lentynø ir, nors nedaugelis apie tai galvoja ir ... eis á mësos sandëlá. Þinoma, galite rinktis tokià apyvartà rinkoje, taèiau tai yra puiki galimybë, graþi mësa uþ didelæ kainà. Gráþtame namo, ir mësa yra tokia patraukli ir graþi, ji kvapo.

Mësos didmenininkø pranaðumas yra lengvas mësos prekybos centruose ar nuolaidø parduotuvëse. Pirmiausia, nes në vienas mësos didmenininkas rizikuos parduoti blogas prekes, per kurias jis gali pamirðti gerà ámonæ, vyrus ir pajamas. Kitas dalykas, didmenininkas, pirkdamas mësà, paprastai pasirenka tiek, kiek gali parduoti. Ir kad ðalia didmeninës prekybos bus atidaryta maþmeninës prekybos vieta, kurioje bus uþtikrinta rinka. Ir netgi daugiau nei parduotuvëse kainos nëra bute, siekiant atgrasyti klientus pirkti ástaigas sandëliuose. Uþ ðvieþià sveikà mësà mokame, kuri tikrai turës teigiamà poveiká jûsø sveikatai.

Multilan ActiveMultilan Active Veiksmingas būdas pagerinti jūsų klausos kokybę

Atsiþvelgiant á tai, kas iðdëstyta pirmiau, mësos didmenininkø laimëjimai, laimëjæ per didelius maþmeninës prekybos tinklus, yra neginèytini. Kokybë, ðvieþumo garantija ir mitybos nauda yra tie, kurie skelbiami, kuriø vertë nëra iðreikðta valiuta.