Verslo pletros strategija

Ðiandieninis pasaulis, skubantis á prieká ir prisitaikantis nuo momento iki momento, suteikia daug malonumo ir technologiniø naujoviø. Ypaè elektronikos ir daugialypës terpës srityje viskas labai greitai pagerëja. Vidutiná asmená, kuris nëra susipaþinæs su ðiuo pardavimu, sunku sekti. Todël jauni verslininkai, kurie tik pradeda savo verslà, neturi tiesioginës uþduoties.

BusturalBustural - Naujoviðkas bûdas padidinti savo krûtis!

Priklausomai nuo pramonës, kurioje jiems reikia dirbti, jie turi susidurti su daugeliu problemø - nuo kompiuteriø ar telefonø pirkimo iki kasos pirkimo. Tarp ðiø prietaisø gamintojø daugelá metø yra labai paplitæ, taèiau tie, kurie tiesiog ateina su savo produktais. Pirkdami visà árangà - kompiuterá, telefonà ar kasos aparatà - pirmiausia turite nuspræsti dël gamintojo. Pasirinkimas nëra lengvas - neþinoma, ar nuspræsti dël amerikieèiø ar Europos visø mûsø kompanijø ar pasirinkti Kinijos gamintojà. Jaunas verslininkas, kuris yra ribotas fondø pusëje ir norëtø kiek ámanoma maþiau iðleisti reikiamà árangà, jis taip pat þino, kad jo ámonë garantuoja ðvaresná ir greitesná árenginio gedimo aptarnavimà. Bet kokiu atveju, populiariø ir prestiþiniø prekiø þenklø prietaisai retai suskaidomi ir jø nereikia taisyti. Perkant fiskalinæ naujovæ, reikia prisiminti, kad tokiø sumø perþiûrà ir iðlaikymà gali atlikti tik specializuota tarnyba, kurià uþregistravo verslininkas mokesèiø inspekcijoje. Sëkmingai atlikdami ðiuos specialius prietaisus, jûs negalite pasirinkti remonto ámonës bet kuriuo metu, nes jums reikia ið anksto praneðti mokesèiø inspekcijai. Bet kuriuo atveju, kasos aparatø naudojimas - skirtingai nei kompiuteriai ir telefonai - ásipareigoja laikytis ástatymø. Ðiø árenginiø naudojimas yra reglamentuojamas ástatymø ir teisës aktø. Todël ir norëdamas ásigyti kasos aparato, jis turëtø pasirinkti tinkamà pardavëjà ir paslaugà, kuri jam padëtø per sudëtingas ir sudëtingas teisines procedûras. Verslininkai, kurie neprivalo pasinaudoti esamais prietaisais, neturi tokios problemos.