Viso operos puslapio vertejas

Teksto vertimas pats savaime yra gana sunkus. Jei priklausysime nuo bet kurio teksto vertimo, turime atsiþvelgti ne tik á „iðmoktus“ þodþius ir sakinius, bet ir bûti susipaþinæ su daugeliu kiekvienai kalbai bûdingø idiomø. Faktas yra tai, kad moteris, paraðanti straipsná anglø kalba, nevykdo jos tik „akademiniame“ elgesyje, taèiau naudojasi savo specifiniais tipais ir papildomomis idiotomis.

Susiekus su paskutiniuoju, kad visuotinio interneto tinklo þmogus vis dar didëja, daþnai reikia versti svetainæ. Pavyzdþiui, þiniatinklio svetainëje, kurià mes turime priklausyti nuo didesnës auditorijos, turime jà padaryti keliomis kalbomis. Verèiant tinklalapio turiná, pvz., Anglø ir lenkø kalbomis, turi bûti ámanoma ne tik versti, bet ir iðreikðti savo nuosprendþius ir apraðymus, kurie originalo kalba yra neiðversti. Taigi, kada tai tikimasi versle? Iðversti bet kurios anglø kalbos svetainës turiná naudodami „Google“ vertëjas. Nors bendra straipsnio prasmë bus iðsaugota (mes galime atspëti, kokia yra konkreti svetainë, jau logiðka sakiniø seka ir sintaksë bus nepakankamos. Galima paskutinë galimybë, nes „Google“ vertëjas iðverèia pasirinktà tekstà á „þodá“. Todël praktiðkai neturime suskirstyti á tai, kad bûtø sukurta profesionali, daugiakalbë svetainë. Taigi, gaminant þiniatinklio vertëjas artimiausioje ateityje, þmogus nepakeis maðinos. Net geriausia programinë áranga neturi abstrakto màstymo galios. Jis þino, kad jis turi vaikðèioti pagal þmogaus logikà, perkeliamà á pasirinktà programavimo kalbà. Todël net geriausios dokumentø vertimo paraiðkos labai priklauso nuo profesionaliø interneto vertëjø ir, þinoma, visada bus ten. Jei aiðkios ir abstrakèios „màstymo“ pasiûlyme kada nors siûloma paþangi priemonë, tai bus paskutinis mûsø civilizacijos tikslas. Apibendrinant, geriausiø vertëjø mokymo projekte bûtina sukurti tinkamas didaktines priemones, kurios ne tik mokys vertimus „þodþiais þodþiu“, bet ir padëtø suprasti abstrakèià tam tikros kalbos supratimà.& Nbsp;