Wiki vakuumine pakuote

Pakuotë pirmiausia naudojama maisto saugojimui ir apsaugai nuo jo gedimo, susidedanti ið daugelio tipø, pvz., Vakuuminiø pakavimo maiðeliø ar specialiø konteineriø.

MaxiSizeMaxiSize - Inovacinë formulë, didinanti varpà!

Maiðai tiekiami suvirintojams, kurie uþtikrina, kad tokiu bûdu laikomas maistas ilgà laikà iðliktø ðvieþias, o jo maisto bûklë bus gerokai iðplësta. Be to, tokios pakuotës yra atsparios plyðimui, taip pat labai átemptos. Jie pagaminti ið sveikø produktø, kurie nekeièia saugomø maisto produktø skonio ar savybiø. Tarp vakuuminiø pakuoèiø galima rasti vienkartinius maiðelius ir daugkartinio pelno paketus.Prekybos centruose ir maisto parduotuvëse paprastai naudojama vienkartinë pakuotë, kurios storis yra naujas, kuriame laikomi tokie produktai kaip sûris, rûkyta mësa, deðros ir, svarbiausia, þuvis ir kûnas. Tokiø maiðø naudojimas galimas tik tuo atveju, jei tai yra vakuuminio pakavimo maðina, kuri siurbia orà ir uþsandarina siûles. Visas procesas atrodo taip: ið ritinio, maiðelio dalis turi bûti atskirta tokio dydþio, kaip ir tam tikras produktas, kuris yra susijæs su tam tikra puse, duoti jam maistà, o tada laikytis kitos dalies. Tokios patalpos gaminamos ne tik maisto pramonei, bet ir namø ûkiams.Pakartotinai naudojamos pakuotës, skirtingai nuo vienkartiniø skardiniø, kuriø negalima pakartotinai naudoti, gali bûti naudojamos iki penkiasdeðimt kartø. Taip yra dël to, kad naudojamas specialus oro siurbimo siurblys. Tokie maiðeliai yra populiarûs, ypaè namuose, ir jie laikomi kitiems maisto produktams, ðaldytuvams, ðaldikliams laikyti, taèiau tuo paèiu metu juos galima kepti. Jie taip pat suteikia galimybæ sutaupyti laiko ruoðiant maistà, nes jie sutrumpina produktø marinavimo procesà kelis kartus, pavyzdþiui, ádëjus marinuotà mësà á toká maiðelá, po maþdaug dvideðimties minuèiø jie gali bûti greitai kepti.Vakuuminë pakuotë puikiai apsaugo maistà, jei bus laikomasi tam tikrø taisykliø. Vienoje pakuotëje bûtina supakuoti nedidelæ maisto dozæ, plauti rankas prieð maistà arba laikyti vienkartines pirðtines. Tai padës iðvengti bakterijø patekimo á paketà.